POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ
WWW.INTO.ZONE

Drogi Użytkowniku!
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej przekażesz nam swoje dane osobowe, zapewniamy Cię, że będziemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz w warunkach zapewniających im odpowiednie bezpieczeństwo.

Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak długo oraz jakie przysługują Ci prawa z tym związane.

Zapraszamy do lektury! 1. INFORMACJE PODSTAWOWE Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej https://www.into.zone (dalej jako „Strona”). Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Tomasz Rogacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INTO.ZONE TOMASZ ROGACKI z siedzibą w Szczecinie (71-017) przy Rezedowej nr 23, lok. 1, adres e-mail: biuro@into.zone NIP: 8522657045, dalej jako „Administrator” lub „My”

1. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować zapraszamy do skorzystania z jednej z opcji dostępnych na naszej stronie kontaktowej.
2. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
3. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Kanały Kontaktowe (formularz zapytania, kontakt poprzez pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny) przetwarzane będą w celach udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, skontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na Twoje wiadomości oraz prowadzenie z Tobą komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. W przypadku gdy zwrócisz się do Nas z zapytaniem odnośnie współpracy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie przez Nas działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy/przyjęcie zlecenia, w ramach oferowanych przez Nas usług.
3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Drogi Użytkowniku w punkcie poniżej przedstawiamy prawa, jakie przysługują Ci na mocy RODO.

Na zasadach opisanych w RODO,
Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);
2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
3. prawo żądania usunięcia danych (jeżeli zostaną spełnione przesłanki z art. 17 RODO);
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (jeżeli zostaną spełnione przesłanki z art. 18 RODO);
5. prawo żądania przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w tym w celach marketingowych (art. 21 RODO);
7. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
8. Użytkownik posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

Jak realizować swoje prawa?
W celu realizacji swoich praw prosimy wysłać wniosek ze swoim żądaniem na adres mailowy: biuro@into.zone

ODBIORCY DANYCH
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. obsługa informatyczna, dostawca oprogramowania, hosting serwerów, serwis systemów informatycznych). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi);

2. dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi odpowiednie wsparcie (kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

OKRES PRZECHOWYWANIA
1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) będą przetwarzane przez czas istnienia tego interesu lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych.
2. Dane przekazane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane po realizacji zamówienia przez czas reklamacji i możliwych roszczeń.
3. Dane księgowe, rozliczeniowe (faktury, rachunki, przelewy) będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dany dokument księgowy powstał.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
1. W zamieszczonych na Stronie formularzu „Wybierz kategorię i wyślij zapytanie” pola wymagane zostały oznaczone gwiazdką. Wpisywanie pozostałych danych do formularzy jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Jeśli sam dobrowolnie dodasz inne dane, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyrażonej przez Twoje czynne działanie (dobrowolne dodanie danych).

INFORMACJE O BRAKU PROFILOWANIA I BRAKU PRZEKAZANIA DANYCH POZA EOG
Dane osobowe Użytkowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.